اساسنامه

اساسنامه نشریه منظر

ماده ۱:
۱- مشخصات نشریه
– عنوان: “منظر”
– نشانی اینترنتی:www.manzar.ws
– شماره شاپا: ۲۱۶۹-۲۰۰۸

۲- گرایش و زمینه فعالیت
“منظر”، نشریه اینترنتی علمی- دانشجویی، محصول مشترک پژوهشکده نظر، انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران، انجمن‌ علمی معماری منظر دانشگاه تربیت‌ مدرس و انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی است که در زمینه‌های علمی- فرهنگی- اجتماعی و گرایش ‌های تخصصی مرتبط با “معماری ‌منظر” فعالیت می کند. این نشریه گرایش سیاسی ندارد و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌ نماید.
تبصره: در صورت تأسیس رشته معماری منظر در سایر دانشگاه های کشور، انجمن علمی معماری منظر آن دانشگاه می تواند نماینده خود را به شورای سردبیری معرفی نماید و با این نشریه همکاری داشته باشد.

۳- زبان نشریه 
نشریه “منظر” در حال حاضر به زبان فارسی منتشر می‌شود. زبان های انگلیسی و فرانسوی نیز در آینده راه اندازی خواهند شد.

ماده ۲:
اهداف انتشار نشریه
– انتشار مقالات علمی، مطالب و اخبار مرتبط در گرایش ‌های تخصصی معماری‌ منظر، طراحی محیط و معماری، و ارایه نتایج تحقیقات نظری و عملی دانشجویان که در این گرایش‌ ها فعالیت می ‌کنند.
– شناخت و معرفی آرا، نظرات، اختراعات، نوآوری ‌ها و خلاقیت‌ های علمی و هنری در دو سطح ملی و بین‌المللی.
– ارتقای سطح دانش و پژوهش در رشته معماری ‌منظر و معرفی این رشته.
– ایجاد بستر و زمینه مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته معماری منظر در دو سطح داخلی و بین المللی.
– استفاده از امکانات و تسهیلات شبکه جهانی اینترنت در راستای پیشبرد اهداف نشریه
– بسترسازی برای توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی با دنیای نوین از طریق شبکه جهانی اینترنت.

ماده ۳:
شیوه انتشار نشریه 
– “منظر” نشریه علمی- دانشجویی است که به صورت الکترونیکی در فضای اینترنت منتشر می‌شود.
– نشریه الکترونیکی “منظر” به صورت دو هفته نامه در اول و پانزدهم هر ماه انتشار می یابد.
– هر شماره شامل حداقل ۸ عنوان مطلب در قالب گروه های موضوعی می باشد.
– صفحه ‌آرایی نشریه “منظر” بر مبنای طرح مصوب شورای سردبیری خواهد بود.
– آیین نگارش، ویرایش و اصول ارجاع‌ نویسی مقالات “منظر” با شیوه مصوب شورای سردبیری خواهد بود.
– هر کدام از اعضاء چهارگانه این تفاهم ‌نامه مجازند مجله را با هزینه خود و ذکر نام تولید‌کنندگان آن، چاپ و منتشر کنند.

ماده ۴:
۱- ارکان نشریه عبارتند از: 
– صاحب امتیاز
– مدیر مسئول
– شورای سیاست گذاری
– شورای سردبیری
– سردبیر
– مدیر سایت

۲- وظایف صاحب امتیاز و مدیر مسئول
“پژوهشکده نظر” به ‌عنوان صاحب امتیاز نشریه “منظر”؛ کلیه وظایف حقوقی انتشار نشریه، نظارت عالی بر اجرای احسن مفاد اساسنامه مشروحه و همچنین تأمین و مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی لازم برای اداره نشریه را برعهده دارد.

۳- مدیر مسئول
انتخاب مدیر مسئول توسط پژوهشکده نظر به عنوان صاحب امتیاز صورت می گیرد. کنترل نهایی مطالب نشریه و برنامه‌ ریزی و هدایت علمی آن بر عهده مدیر مسئول می باشد.

۳- شورای سیاست گذاری
– شورای سیاست گذاری متشکل از فارغ التحصیلان رشته معماری منظر می باشد.
– از هر کدام از دانشگاه های مذکور در بند ۲ ماده ۱ حداقل یک نفر در این شورا حضور دارد.
– اعضای این شورا به پیشنهاد مدیر مسئول و تأیید نهایی صاحب امتیاز از میان اعضای شورای سردبیری که واجد شرایط زیر باشند انتخاب می گردد:
۱- داشتن حداقل یک سال فعالیت مستمر و مفید در شورای سردبیری
۲- رعایت نظم در برنامه ریزی در طی دوره سردبیری
۳- داشتن حداقل ۱۰ مطلب در نشریه الکترونیکی “منظر”
وظایف شورای سیاست گذاری به شرح زیر است:
– تعیین خط مشی های علمی نشریه
– تعیین بخش ها و قسمت های مختلف نشریه
– اعمال مدیریت فکری و برنامه ریزی در جهت اهداف نشریه و توسعه آتی
جلسات شورای سیاست گذاری هر دو ماه یکبار برگزار می شود.

۴- شورای سردبیری
– شورای سردبیری متشکل از مدیر مسئول نشریه و نمایندگان برگزیده انجمن‌های ‌علمی سه‌گانه معماری‌منظر در دانشگاه‌های فوق ‌الذکر است که حداقل از هفت نفر تشکیل می‌شوند.
– انجمن ‌علمی دانشگاه‌ های فوق‌الذکر موظف هستند سالانه حداقل دو نفر از دانشجویان رشته معماری‌ منظر خود را به شورای سردبیری معرفی نمایند. همچنین می‌توانند از بین علاقه‌مندان به‌ همکاری، افرادی را برای انجام امور پشتیبانی و اجرایی نشریه، از قبیل؛ گرافیست، عکاس، ویراستار و … معرفی نمایند.
– شورای سردبیری وظیفه بررسی و انتخاب مقالات و گزارش ‌های رسیده را بر عهده دارد.
– شورای سردبیری علاوه ‌بر وظایف فوق‌الذکر، وظیفه تعیین وظایف و مسئولیت‌های افراد، تصویب و تأیید کیفیت و کمیت مطالب و همچنین نحوه صفحه‌آرایی و آئین‌نگارش مطالب در نشریه را بر نیز عهده دارد.
– جلسات شورای سردبیری هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود. شایان ذکر است، غیبت بیش از سه جلسه در طول پنچ جلسه متوالی، موجب حذف عضو مذکور از شورای سردبیری می‌گردد و انجمن های ‌علمی دانشگاه ‌های فوق‌الذکر موظف به معرفی فرد جدید ظرف مدت دو هفته می‌باشند.

۵- سردبیر 
“سردبیر”، هر دو ماه یک بار توسط شورای سردبیری و از بین اعضای شورا که حداقل ۴ ماه متوالی در جلسات حضور فعال داشته باشد، انتخاب می‌شود و هر فرد تنها برای یک دوره می‌تواند سردبیر باشد. “سردبیر” وظیفه هماهنگی بخش‌ های مختلف و پیگیری مسائل مربوط به هر شماره را برعهده دارد.
“سردبیر” دارای وظایف زیر است:
– ایجاد هماهنگی بین اعضای نشریه
– تشکیل منظم جلسات رایزنی با اعضای نشریه، تنظیم دستور جلسات و ارائه صورت جلسات به مدیر مسئول
– ایجاد ارتباط میان نویسندگان مقالات و شورای سردبیری
– طرح E-Mail های ارسال شده به نشریه در شورای سردبیری و پاسخگویی به آنها
علاوه بر این، سردبیر موظف است در پایان دوره سردبیری خود حداقل ۶۰% مطالب شماره بعد را در اختیار سردبیر جدید قرار دهد و متن سخن سردبیر و عکس جلد نشریه را حداکثر تا دو روز قبل از تاریخ انتشار برای پست الکترونیکی نشریه ارسال نماید.

۶- مدیر سایت
مدیر سایت توسط پژوهشکده نظر به عنوان صاحب امتیاز انتخاب می شود. انتشار مطالب تأیید شده توسط شورای سردبیری در سایت، به روز رسانی آن و ارسال خبرنامه برای مشترکین بر عهده مدیر سایت می باشد.

ماده ۵:
ضوابط پذیرش مطالب
– مطالب ارسالی باید علمی و مرتبط با اهداف نشریه باشد.
– مرتبه علمی و نام نویسنده مقاله به انگلیسی و آدرس پست الکترونیکی او باید ذیل عنوان مقاله به‌ صورت کامل درج شود.
– مقالات ارسالی باید دارای چکیده فارسی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع بوده و روش ارجاع‌نویسی آن مطابق روش مصوب شورای سردبیری باشد.
– مقالات ارسالی باید بر اساس الگوی مصوب شورای سردبیری، تایپ شده در برنامهMicrosoft Word برای پست الکترونیکی نشریه ارسال گردد.
– شورای سردبیری در ویرایش ادبی فارسی و انگلیسی مقالات ارسالی بر اساس ضوابط نشریه مختار است.
– نشریه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال صحت مطالب مقالات ارسالی و منتشر ‌شده ندارد. اما لازم به ذکر است شورای سردبیری موظف است حساسیت و دقت لازم را در گزینش علمی مقالات ارسالی اعمال کند.
– عکس‌ها، تصاویر و نمودارهای مقالات ارسالی باید در ارتباط مستقیم با محتویات مقاله و اسنادی باشند و به صورت جدا از متن نیز ارسال شوند. تصاویر اضافی حذف خواهند شد.
– در خصوص مطالبی که برگرفته از واحد درسی، پایان نامه و یا طرح تحقیقاتی می باشند، می بایست نام اساتید، عنوان درس و تاریخ ارائه آن در ابتدای مطلب درج گردد.
– استفاده از مطالب و مندرجات نشریه “منظر” با ذکر دقیق مأخذ بلامانع است.

 نقل‌ مطالب منظر با ذکر نام ‌نشریه منظر و نام ‌نویسنده مجاز است.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team