یادداشت‌ هایی در باب منظر فرهنگی Reviewed by Momizat on . مقدمه: سلسله یادداشت های "منظر فرهنگی" برگرفته از پروژه تحقیقاتی درس مبانی نظری نگارندگان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است. این تحقیق که به راهنمایی استا مقدمه: سلسله یادداشت های "منظر فرهنگی" برگرفته از پروژه تحقیقاتی درس مبانی نظری نگارندگان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است. این تحقیق که به راهنمایی استا Rating:

یادداشت‌ هایی در باب منظر فرهنگی

نویسنده: نفیسه سیده

مقدمه:
سلسله یادداشت های “منظر فرهنگی” برگرفته از پروژه تحقیقاتی درس مبانی نظری نگارندگان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است. این تحقیق که به راهنمایی استاد “دکتر منصوری” انجام شده است، شامل مطالب و یادداشتهایی درباره مقوله منظر فرهنگی است.
آنچه از این شماره در نشریه اینترنتی Manzar.ws تحت عنوان “منظرفرهنگی” ارائه می‌شود؛ حاصل جمع‌بندی و دسته‌بندی این تحقیقات در یادداشتهایی هفت‌گانه است که عبارتنداز:
یادداشت اول: تعریف منظر فرهنگی
یادداشت دوم: منظرفرهنگی و منظر طبیعی
یادداشت سوم: اجزای منظر فرهنگی
یادداشت چهارم: تأثیرات و تأثرات منظرفرهنگی
یادداشت پنجم: انواع منظرفرهنگی
یادداشت ششم: اهمیت و حفاظت منظرفرهنگی
یادداشت هشتم: جمع‌بندی

همانطور که از نام این سلسله مطالب برمی‌آید، آنچه پیش روست تنها آغازی بر تدقیق مفهوم “منظرفرهنگی” به عنوان یکی از تازه‌ترین مفاهیم مطرح شده در شاخه “منظر” است و در هریک از موضوعات فوق جای تحقیق و مطالعه بیشتری می‌باشد.
در این قسمت منابع این یادداشتها به طور کامل ارائه شده است:

 • اسپیرن ، آن ویستون ۱۳۸۴، زبان منظر، ت: حسین بحرینی و بهناز امین زاده(۱۳۸۴) ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران
 • ایرانی بهبهانی ، هما ،۱۳۸۹، شناسایی نقش ساختارهای طبیعی در شکل‌گیری منظر فرهنگی سکونتگاه باستانی تخت سلیمان با استفاده از فناوری نوین دورسنجی ، مجله محیط شناسی ، شماره ۵۴ .
 • بل،سایمون، ،منظر،ادراک،الگو،فرایند، ترجمه بهناز امین زاده(۱۳۸۲)، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،
 • بهره مند، صادقیان، ۱۳۸۸، منظر فرهنگی از نگاه میراث جهانی یونسکو ،مجله منظر ،شماره ۴۶ .
 • پورصفوی،فرنوش ،منظر فرهنگی پارسه-پاسارگاد ،مجله اینترنتی منظر
 • پوریوسف زاده ،۱۳۸۹، منظر فرهنگی استون هنج ، ماهنامه تخصصی هنر محیط منظر شهر معماری، شماره نهم س.
 • دبیری ،مریم،۱۳۸۸، نقش معمار منظر در منظر فرهنگی (قسمت اول و دوم) ،مجله منظر ،شماره ۵۷، دیماه
 • راسلر،م ،۱۳۸۵، ”نظریه منظرهای فرهنگی در چهارچوب فهرست میراث جهانی ” ،کارگاه کارشناسی بین المللی ارتقا مدیریت و برنامه ریزی منظرهای فرهنگی میراث جهانی ،تخت جمشید.
 • رستنده، امین ،۱۳۸۸،ویژگیهای بنیادین منظر فرهنگی در فضای روستایی کوهستانی در غرب ایران، مطالعه موردی :روستای ورکانه و شهرستانه ، پژوهشهای جغرافیای انسانی ، شماره ۶۷٫
 • ریاحی دهکردی، عظیم ، ۹/۳/۱۳۸۵، ”ابیانه ،یادگاری از منظر فرهنگی ایرانی” ،کارگاه کارشناسی بین المللی ارتقا مدیریت و برنامه ریزی منظرهای فرهنگی میراث جهانی ،تخت جمشید
 • طالبیان ،محمدحسن ، ۸/۳/۱۳۸۵”برنامه ریزی . مدیریت حساس منظرهای فرهنگی ”، کارگاه کارشناسی بین المللی ارتقا مدیریت و برنامه ریزی منظرهای فرهنگی میراث جهانی ،تخت جمشید. مجله اثر .شماره ۴۰و ۴۱٫خردادماه۱۳۸۵
 • عشرتی ،پرستو ،۱۳۸۸،منظر فرهنگی، ماهنامه تخصصی هنر محیط منظر شهر معماری، شماره دوم .
 • مصباح نمینی ، سلماز ، معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر برپایه احیای اساطیر شاهنامه ، ماهنامه تخصصی هنر محیط منظر شهر معماری ، شماره ۱۲
 • مهربانی گلزار،محمدرضا،۱۳۸۸ ،پیش درآمدی بر منظر فرهنگی ، نشریه اینترنتی معماری منظر، شماره ۱۸٫
 • Caravello and Michieletto, 1999 ,Cultural Landscape: Trace Yesterday, Presence Today, Perspective Tomorrow For “Roman Centuriation” in Rural Venetian Territory, Human Ecology Review, Vol. 6, No. 2,
 • Coleman .V,  ۲۰۰۳ , “cultural landscape charette , background paper “ , NSW, heritage office
 • Donnell,2011 ,Why cultural landscape matter our global culture and nature common wealth, Indian Society Landscape architecture ,7th Isola confrenece ,Ahmadabad, Guiarat.India
 • Eckbo, G., 1969, The Landscape We See, McGRAW-HILL BOOK COMPANY, New York.
 • Esposito ,M., cavelzani ,A.,2006 , ”the world heritage and cultural landscape “ .PASOS.vol .4
 • Iannone,G. 2002. Annales History and the Ancient Maya State: Some Observations on the Dynamic American Anthropologist, 104.1 March, pp. 68-78
 • Konijnendijk  ,۲۰۰۸ , “The forest and the city”
 • Konold,W ,2007, “Dynamism and Change of Cultural Landscapes”, UNESCO
 • Mitchell and  Buggey ,2000, Protected Landscapes and Cultural Landscapes: Taking Advantage of Diverse Approaches, The George Wright Forum 17(1), The George Wright Society
 • Rössler, M ,2002, Linking Nature and Culture:World Heritage Cultural Landscapes, World Heritage center, Published in 2003 by UNESCO World Heritage Centre, Associated Workshops. Ferrara – Italy
 • And Conkey, 2010 , symbolism and the cultural landscape,
 • Rubenstein and bacon, 1990, “ The Cultural Landscape”: An Introduction to Human Geography. New Delhi
 • Sauer .C 1929 “the morphology of landscape “ university of california publications in geography , vol2
 • Taylor .k 1989 “conservation and interprating study of rural heritage landscape of the lanyon –lambridge Arena .ACT
 • Ch .1992, “The maritime cultural landscape”, The International Journal of Nautical Archaeology
 • UNESCO ,Guidelines on the inscription of specific types of propeties of the world heritage list, Operational Guidelines for the Imp 86 lementation of the World Heritage Convention.UNESCO

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا