باغ مولوی Reviewed by Momizat on . Rating:

باغ مولوی

نویسنده: هدا کاملی

چکیده :
تحقیق حاضر کوشیده است به این پرسش اولیه پاسخ گوید که آیا دیدگاه ها و تعابیر عرفانی حاکم بر مثنوی معنوی می تواند در عرصه منظر قابلیت ظهور یافته و بر کاربر تاثیر گذار باشد؟ برای این منظور با تاکید بر تاثیر مفهوم در معماری، ابتدا به انواع راه های رسیدن به طراحی مفهومی در معماری پرداخته شده و در دو دسته کلی انتقال معنی به روش مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی گردیده است. روش غیر مستقیم شامل استفاده از نماد، استعاره، هندسه به دو شکل آشکار و نهان و استفاده از حواس کاربر برای نزدیکی بیشتر با مفهوم است. برای یافتن مفهوم مد نظر در طراحی به بررسی دیدگاه های مولوی در مورد نماد، نشانه، رمز، مثل، صورت و معنی و مراتب کمال پرداخته شده است. آب، گیاه، نور، حواس، به عنوان عوامل طبیعت و ابزار طراحی نیز از نظر مولوی بررسی شده، نتایج به دست آمده در سه حیطه طراحی جای گرفته است. از حیطه اول طراحی تا حیطه سوم کم کم به روش طراحی غیر مستقیم و از تصویر سازی مستقیمبه سمت استفاده از نماد و در نهایت استفاده از حواس کاربر برای انتقال معنی استفاده شده است. مواد تحقیق آثار جلال الدین محمد بلخی با تاکید بر مثنوی معنوی بوده و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. (تحلیل محتوا و استنتاج از اشعار مثنوی)
کلمات کلیدی :
باغ، مولوی، طراحی مفهومی، معماری منظر، طبیعت.
فهرست مطالب :
فهرست مطالب به تفصیل
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲-۱  بیان مساله
۳-۱  سوال تحقیق
۴-۱ پیش فرض
۵-۱مواد و روش انجام تحقیق
۶-۱ نمونه موردی، سایت طراحی
۷-۱  پیشینه تحقیق
۱-۷-۱ سابقه شعر، جهان بینی و باغ
۱-۷-۲ نمونه های مطالعه
۱-۷-۲-۱  باغ های فرقه ذن
۱-۷-۲-۲باغ چای سن نو ریکو
۱-۷-۲-۳ استورهد انگلستان
۱-۷-۲-۴ پارک پینوکیو
۱-۷-۲-۵ پارک تکواندو
۱-۷-۲-۶ پارک آزادی
۱-۷-۲-۷ باغ بلند شیراز – ایروانیان
۱-۷-۲-۸ گلستان حضرت ابراهیم (ع)، آب و آتش
۱-۷-۲-۹ باغ موزه دفاع مقدس همدان

فصل دوم: چهارچوب نظری
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاریف
۲-۲-۱ منظر
۲-۲-۲ باغ
۲-۲-۳ تم پارک
۲-۲-۴ پارک حواس
۲-۲-۵ باغ مفهومی
۲-۳ رویکرد به هنر و طراحی
۲-۳-۱ معنا
۲-۳-۲ ظاهر و باطن
۲-۳-۳نشانه و رمز
۲-۳-۴ رمز در معماری
۲-۳-۵ معماری معناگرا
۲-۴ باغ مفهومی و انواع رویکرد به آن
۲-۴-۱ رویکرد مستقیم به موضوع مفهومی
۲-۴-۲ رویکرد غیر مستقیم به موضوع مفهومی
۲-۵نتیجه گیری
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۱  مقدمه
۳-۲  رمز شناسی عرفانی
۳-۲-۱ استفاده عرفا از نماد
۳-۲-۲ رمز های معمول در عرفان
۳-۲-۳ کمال و مراتب آن
۳-۳  مولوی
۳-۳-۱ روش مولوی در انتقال مفهوم
۳-۳-۱-۲ نماد و مولوی
۳-۳-۱-۳ کنایه و مولوی
۳-۳-۱-۴ مثل و مولوی
۳-۳-۱-۵ صورت ومعنی و مولوی
۳-۳-۱-۶ مولوی رمز یا مثل
۳-۳-۲ مولوی و نماد ها
۳-۳-۲-۱ مولوی و حرکت – چرخش
۳-۳-۲-۲ مولوی و دایره – اسپیرال- مندل
۳-۳-۲-۳ مولوی و آینه
۳-۳-۳ مولوی و عناصر منظر
۳-۳-۳-۱ مولوی و زیبایی
۳-۳-۳-۲ مولوی و طبیعت
۳-۳-۳-۳ مولوی و باغ
۳-۳-۳-۴ مولوی و آب
۳-۳-۳-۵ مولوی و گیاه
۳-۳-۳-۶ مولوی و نور
۳-۳-۳-۷ مولوی و حواس
۳-۳-۴مولوی و مراتب کمال
۳-۳-۴-۱ تعریف خامی
۳-۳-۴-۲ تعریف پختگی
۳-۳-۴-۳ تعریف سوختگی
۳-۳-۴-۴ مولوی و سلسه مراتب
۳-۳-۴-۴-۱ حرکت
۳-۳-۴-۴-۲ ارتفاع
۳-۳-۴-۴-۳ انتخاب
۳-۳-۴-۴-۴ مرز
۳-۳-۴-۴-۵ حجاب
۳-۳-۴-۵ جمع بندی سه مرحله کمال و مفاهیم و معانی آن ها
۳-۴نتیجه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل سایت
۴-۱  مقدمه
۴-۲  ارزیابی عوامل طبیعی
۴-۲-۱ موقعیت جغرافیایی
۴-۲-۲ ویژگی‌‌های زمین شناسی
۴-۲-۳ اقلیم و آب و هوا
۴-۳ ارزیابی عوامل محیطی
۴-۳-۱ موقعیت و مشخصات وضع موجود
۴-۳-۲ موقعیت باغ و هم جواری ها
۴-۳-۳ دیدگاه‌های طرح فرادست
۴-۴ ارزیابی شرایط اختصاصی زمین
۴-۴-۱ دید و منظر
۴-۴-۲ ساختار توپوگرافیک
۴-۴-۳ نقشه های تحلیلی سایت
۵-۴نتیجه گیری

فصل پنجم: نتایج، کاربرد ها، پیشنهادات و ارائه طرح

۱-۵ مقدمه
۵-۲ رویکرد به طراحی
۵-۲-۱  باغ ایرانی و باغ مولوی
۵-۲-۲ ارتباط میان طراحی منظر و اشعار مولوی
۵-۳ وادی بندی و گزینه های طراحی
۵-۳-۱   گزینه اول
۵-۳-۲  گزینه دوم
۵-۳-۳گزینه سوم
۵-۴ ارتباط وادی ها
۵-۵ برنامه فیزیکی و جانمایی در زون ها
۵-۶ منظر باغ مولوی
۵-۷ باغ خامی
۵-۸ باغ پختگی
۵-۹ باغ سوختگی
۵-۱۰ نتیجه گیری و معرفی سه وادی
۱-۱۰-۵ نقشه ها و پرسپکتیو ها
01
02 

 03
04
05
06
0708

 

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا