صنعت همنوا با منظر (ارزیابی کیفیت منظر صنعتی) Reviewed by Momizat on . Rating:

صنعت همنوا با منظر (ارزیابی کیفیت منظر صنعتی)

نویسنده: مریم دبیری

رساله
نمونه ای از مداخلات بشر در طبیعت، صنایع هستند. آشکار است که صنایع باعث ایجاد دود، آلودگی صوتی، بوی بد و ترافیک سنگین شده و مناطق دربرگیرنده آنها، کثیف و متروک فرض می شوند و عموما در مناطق دورافتاده واقع اند. یعنی می توان گفت در آن سوی زندگی اصلی انسان قرار دارند و مردم را به تمامی فراموش می کنند. این در حالی است که سایت های صنعتی، بخش بزرگ و رو به رشدی از محیط زندگی انسان در مناطق شهری را مشخصا و نه منحصرا به خود اختصاص می دهند. معمار منظر با چنین سایت هایی چه می تواند بکند؟ هنر و زیباشناسی در پاسخ این پرسش چگونه می توانند کمک نمایند؟ پیش از اینکه با چنین سایت هایی درگیر شویم  نیازمند توانایی”دیدن” شان هستیم. پرسش مطرح اینست که چگونه می بینیم، چگونه می توانیم ببینیم و یا می بایست ببینیم؟ بنابراین، به منظور توانا شدن در نگرشی متفاوت به سایت های صنعتی، معماری منظر قادر است تحلیل کارآمدی را بر چگونگی “دیگر گونه دیدن” چنین سایت هایی، ارائه دهد.
دغدغه طراح منظر در یک سایت صنعتی نخست، توجه به ارزش های زیست محیطی محیط استقرار صنعت است که به توانایی محیط و منظر برای زنده ماندن، جلوگیری از نابودی منظر و کاهش کیفیت منابع می پردازد.  دوم، افزایش  کیفیت محیط کار و زندگی، کاهش تنش و توجه به سلامت و رفاه انسان حاضر در مکان خواهدبود.
این پایان نامه می کوشد به تدوین معیارهایی برای ارزیابی منظر سایت های صنعتی بپردازد و در نهایت به چک لیست ارزیابی در دو مقیاس پیش از اجرای طرح صنعتی و پس از آن دست یابد. در روند پژوهش، دیدگاه سه گروه مرتبط با صنایع یعنی صاحبان صنعت، متخصصان و مردم بررسی می شود. آنگاه معیارهای ارزیابی در سه گونه پیوند نظری، حسی و عملی ارائه می گردد. چک لیست مذکور در این مرحله به دست می آید. مراحل  شناخت متکی بر مطالعات نظری، بررسی مصادیق و تحلیل آن ها خواهد بود. در نهایت با هدف رسیدن به هم نوایی هرچه بیشتر صنعت و منظر ماتریسی سه در سه، حاصل تعامل شش مولفه ذکرشده به معرفی می شود.

سرفصل های مطرح در رساله
نظر نخست: زمینه و موضوع پژوهش
بخش نخست: ساختار پژوهش

 • موضوع پژوهش
 • اهمیت موضوع
 • روش پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • اهداف پژوهش

بخش دوم: ساختار پژوهش

 • دیاگرام روند پژوهش

نظر دوم: تعاریف و مفاهیم پایه
بخش نخست: مفهوم منظر

 • منظر چیست؟
 • رابطه انسان با منظر
 • عینیت و ذهنیت منظر
 • فرایند برنامه ریزی و طراحی منظر
 • ارزشیابی منظر
 • سطوح ارزشیابی

بخش دوم: مفهوم توسعه و منظر پایدار

 • آیین پایداری
 • توسعه پایدار
 • توسعه پایدار و شاخص ها
 • منظر پایدار
 • اخلاق متحدالمرکز
 • اصول کلی طراحی منظر پایدار

بخش سوم: مفهوم محیط زیست

 • محیط زیست
 • دیدگاه های موجود در باب حفاظت محیط زیست
 • اکوسیستم
 • اکولوژی
 • اخلاق اکولوژیک
 • اکولوژی

بخش چهارم: مفاهیم مرتبط با صنعت

 • تعریف صنعت
 • طبقه بندی صنایع
 • مفاهیم یکپارچه « آلودگی و مزاحمت»

نظر سوم: پیوند با صنعت از سه دیدگاه
بخش نخست: دیدگاه صاحبان صنایع

 • صاحبان صنعت و صنعت سربار
 • صاحبان صنعت و محیط
 • صاحبان صنایع و تجارت پسماندها

بخش دوم: دیدگاه حامیان محیط زیست

 • اکولوژی صنعتی
 • پیشینه اکولوژی صنعتی
 • منافع و چالش های موجود در رابطه با اکولوژی صنعتی
 • پارک های صنعتی
 • ویژگی های پارک های صنعتی
 • راهبردهای طراحی پارک های صنعتی
 • پارک های صنعتی اکولوژیک
 • ویژگی های پارک های صنعتی اکولوژیک
 • تجارب موجود در طراحی پارک های اکولوژیک صنعتی
 • راهبردهای طراحی پارک های صنعتی اکولوژیک
 • نقد دیدگاه و تجارب حامیان محیط زیست در رابطه با صنعت

بخش سوم: دیدگاه عموم مردم
نظر چهارم: پیوند صنعت و منظر
بخش نخست: پیوند نظری

 • منظر صنعتی و مفهومی با نام “صنعت همنوا با منظر”
 • ضرورت حضور معمار منظر در فرایند طراحی سایت های صنعتی
 • عوارض با ارزش میراثی و فرهنگی در مواجه با صنعت
 • در جستجوی تاریخ و عناصر و عوارض با ارزش میراثی بستر
 • میراث صنعتی
 • کشت و صنعت نیشکر خوزستان به عنوان نمونه ای از سایت های صنعتی قرار گرفته در جوار چغازنبیل به عنوان یک منظر میراثی

بخش دوم: پیوندهای حسی – ادراکی

 • شخصیت بستر
 • شخصیت منظر
 • منظر طبیعی
 • محیط مصنوع
 • زیباشناسی
 • ماهیت زیبایی شناسی منظر
 • تجربه زیبای
 • زیبایی و تعالی
 • حد بالا و پایین تجربه زبیایی
 • زیبایی شناسی در پیوند با منظر
 • کیفیات معنا بخش به زیبایی در منظر
 • حس مکان
 • سطوح مختلف حس مکان
 • چگونگی شکل دادن به حس مکان
 • مدیریت محر کهای حسی
 • احساس فضا
 • امنیت

بخش سوم: پیوندهای عملی

 • مقیاس
 • نوع فعالیت
 • ساختارهای منظر
 • بازیافت
 • پالایش محیط صنعتی از طریق گیاهان
 • فرآیند بازیافت و گردش آب
 • فن آوری های نوین منظر در راستای تحقق صنعت همکار منظر

بخش چهارم: چک لیست ارزیابی مناظر سایت های صنعتی

 • چک لیست ارزیابی طرح پیش از اجرا
 • چک لیست ارزیابی طرح پس از اجرا

نظر پنجم: بررسی گروهی از تجارب موجود
بخش نخست: تجارب موجود با تاکید بر مدیریت آ بهای سطحی

 • منظر کارخانه هرمان میلر
 • کارخانه مونتاژ خودرو فورد؛ بازسازی منظری صنعتی

بخش دوم: تجارب موجود با تاکید بر زیبایی

 • کارخانه شراب سازی دومینوس
 • از یک کارخانه تولید زغال به تندیسی رنگارنگ

بخش سوم: تجارب موجود با تاکید بر توسعه پایدار

 • طرح تصویری دامنه شمالی

بخش سوم: طراحی منظر صنعتی زنده با مصالح منظرین نوین

 • سبز شناور؛ پیوند نوین سطوح معماری و منظر
 • تاکستان چندلایه
 • سازه گیاه پوش جاده، سازگار با نیروی باد
 • اکوسیستم پله فرار
 • لایه بندی زمین
 • فرم زمینِ تثبیت شده با روش مکانیکی
 • دشت سبز شناور
 • منظر سیال
 • سطوح مواج متخلخل و نامتخلخل
 • باغ سیلابی
 • آرایش گیاهی
 • آرماتور پیرایشگر حصاری
 • سیستم علف کش آب شور
 • کاشت گیاهان دائمی با نیاز نگهداری پایین
 • پالایش
 • پالایش زیستی در طراحی پارک
 • تنظیف آبی هم زیست
 • تصفیه فاضلاب در محل

بخش چهارم: جمع بندی مصادیق
نظر ششم: جمع بندی در قالب ماتریس پیوند
بخش نخست: ماتریس پیوند
بخش دوم: به عبارتی دیگر

01

“دانلود فایل های پیوست مطلب”

—————————————————————————————–

Icon of صنعت همنوا با منظر صنعت همنوا با منظر (420.4 KB)

 &nbsp  &nbsp &nbspتعداد دانلود: 23

 &nbsp  &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

——————————————————————————————

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا