سخن سردبیر نشریه شماره ۱ Reviewed by Momizat on . Rating:

سخن سردبیر نشریه شماره ۱

Jeld2
“هیچ تجربه انسانی در ابتدا کامل نیست.”
انگیزه شکل گیری فضایی برای تبادل افکار، دیدگاه ها و مطالب در موضوع معماری منظر به اواسط سال ۱۳۸۵ باز می گردد. با تشکیل انجمن های علمی – دانشجویی معماری منظر در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس، ایده انجام فعالیت های مشترک در قالب همکاری این سه انجمن مطرح شد.
“نشریه اینترنتی منظر” به پیشنهاد پژوهشکده نظر و همکاری مشترک این سه انجمن، شکل گرفت و به عنوان اولین نشریه تخصصی در موضوع معماری منظر آغاز به فعالیت نمود.
از زمستان ۱۳۸۵ نشست های مشترک نمایندگان انجمن ها به منظور تدوین اساسنامه و تعیین چهارچوب فعالیت نشریه آغاز شد و در نهایت با انتخاب شورای دبیران و انتخاب سردبیر در اسفند ماه ۱۳۸۵ نشریه فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. پژوهشکده نظر نیز به عنوان پشتیبان نشریه، هم زمان، اقدام به فراهم نمودن زیرساخت های نرم افزاری نمود.
از مهمترین اهدافی که در شورای سردبیری تدوین شد دو هدف مورد تاکید قرار گرفت:

  1. ایجاد فضایی برای ارائه دیدگاه ها، نظرات و مطالب دانشجویان معماری منظر در این نشریه.
  2. ارتباط هرچه بیشتر انجمن های علمی – دانشجویی منظر در دانشگاه های مختلف و دانشجویان آنها با یکدیگر.

متاسفانه در نزد اهالی معماری ایران، دست به قلم بردن و نوشتن “آنچه می دانند” کمتر رواج دارد و به همین دلیل آثار مکتوب در باب معماری به نسبت آثار گران سنگ معماری ایران بسیار ناچیز است. همچنین نقد معماری و معماران ایرانی کمتر مورد توجه بوده که باعث شکل گیری روحیه نقد ناپذیری در معماران و افت کیفیت آثار معماری در ایران – به خصوص در دوران معاصر – شده است. سعی این نشریه بر آن است که گام کوچکی در جهت ترغیب و تشویق دانشجویان به بیان دانسته ها و دیدگاه هایشان بردارد و محملی دوستانه برای تبادل افکار و تضارب آراء و اندیشه در باب معماری منظر باشد.

گروه های موضوعی که برای نشریه در نظر گرفته شده شامل موارد زیر است که سعی شده تا به صورت جامع، تمام موضوعات مرتبط با معماری منظر را در بر گیرد:

–         مبانی نظری منظر
–         منظر شهری
–         منظر راه
–         منظر و محیط زیست
–         تاریخ منظر
–         انسان، جامعه، منظر
–         هنر، ادبیات و منظر
–         عناصر و جزییات منظر
–         گیاهشناسی
–         اخبار و گزارش
–         پایان نامه های منظر
–         معرفی کتاب و سایت
–         مصاحبه
–         پروژه های حرفه ای

همانگونه که در ابتدا گفته شد: “هیچ تجربه انسانی در ابتدا کامل نیست.” لذا از کلیه دانشجویان و صاحب نظران دعوت می شود که به یاری این نشریه آمده و در هر چه بهتر شدن آن سهیم باشند.
ماحصل آنچه گفته شد شماره یک این نشریه است که پیش رو دارید:
تا چه در نظر آید و چه مقبول اُفتد

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا