منظر خاموش؛ حیات بخشی به سایت کوره های آجرپزی Reviewed by Momizat on . Rating:

منظر خاموش؛ حیات بخشی به سایت کوره های آجرپزی

نویسنده: معصومه بهارلو

چکیده

در حال حاضر در سراسر ایران کوره های آجرپزی وجود دارد، که به دلایل مختلف از جمله آلودگی های زیست محیطی و تغییر تکنولوژی به فضاهای متروک شهری تبدیل شده یا در حال تبدیل شدن است. منطقه ۱۹ـ سایت انتخابی این پژوهش ـ از جمله مناطق حاشیه ای شهر تهران محسوب می شود، که شکل گیری اولیه هسته های سکونتی آن برخاسته از فعالیت کوره ها است. اما اکنون در پی از کار افتادن و متروک ماندن عنصر حیات بخش خویش با مشکلاتی از جمله گودهای وسیع فرو نشسته، از رونق افتادن اقتصاد منطقه، ناامنی و معضلات اجتماعی، مواجه شده است.
01
از سوی دیگر سایت کوره های آجرپزی بخاطر موقعیت و وسعت تاثیرگذارش، دربرداشتن حلقه ای از هویت و تاریخچه تحول شهر، در سطح منطقه و شهر دارای ارزش و اهمیت است. باید توجه داشت که امروزه به ندرت می توان درون بافت متراکم شهر تهران فضای باز چند عملکردی که ارتقاء دهنده و پرورش دهنده منظر شهری باشد، یا حتی زمینی خالی برای ایجاد چنین منظری یافت. بنابراین حیات بخشی به سایت متروک و بلااستفاده کوره های آجرپزی موجود در شهر، ضمن ایجاد فرصت خلق منظری پویا، امکان حفظ و بقای این میراث صنعتی را نیز فراهم می آورد.
هدف از این تحقیق حیات بخشی به سایت کوره های آجرپزی، در جهت بازگرداندن آن به شهر در قالب منبعی فرهنگی، آموزشی و تفرجی عمل گر در سطح منطقه و فرا منطقه است. اما مسئله پیش رو چگونگی حیات بخشی به سایت کوره های آجرپزی منطقه۱۹ تهران است؟
سایت کوره های آجرپزی با توجه به ماهیت، تاریخچه، تعاریف و مفاهیم منظری پیوسته با آن، از حیث ماهیتی در دسته مناظر پساصنعتی قرار می گیرد. از بررسی و تحلیل ادبیات موجود و جمع بندی با نمونه موردی، در کنار تحلیل و تطبیق به سایت، منظر کوره های آجرپزی به عنوان منظری چند لایه در سه لایه زیباشناسی، طبیعی و صنعتی ـ میراثی مورد بررسی قرار می گیرد. راهکارها و سیاست های حاصل از هر لایه به عنوان بخشی از جواب مسئله در نطر گرفته می شود که در نهایت با هم نهشتی این لایه ها سیاست های طراحی سایت و برنامه عملیاتی خاص آن در قالب کاربری های پیشنهادی ارائه خواهد شد. در پایان حفظ هویت صنعتی سایت، تفسیری دوباره از آنچه موجود است در جهت بازیافت و بکارگیری، ارتقای سایت از مکانی فاقد ارزش به عنوان عنصری ارزشمند و هویت بخش در نزد جامعه، را می توان به عنوان مهم ترین راهکارها نام برد.

کلمات کلیدی:
کوره های آجرپزی، منطقه ۱۹ تهران، منظر پسا­صنعتی، میراث صنعتی، حیات بخشی

فهرست / صفحه
فصل اول:کلیات / ۱
۱-۱- مقدمه (تعریف منظر خاموش) / ۲
۱-۲- ساختار پژوهش / ۳
۱-۲-۱- بیان مسئله / ۳
۱-۲-۲- اهداف / ۵
۱-۲-۳- روش تحقیق / ۶
۱-۲-۴- ساختار فصول / ۶

فصل دوم: سایت کوره های آجرپزی؛ منظر پساصنعتی / ۹
۲-۱- Brownfield
۲-۱-۱- تعریف واژه Brownfield
۲-۱-۲- فهم واژه Brownfield
۲-۱-۳- تعامل با تعاریف دیگر / ۱۷
۲-۲- منظرپساصنعتی / ۱۹
۲-۲-۱- تعریف منظر / ۱۹
۲-۲-۲- پسا صنعتی / ۲۰
۲-۲-۳- تعریف منظر پساصنعتی / ۲۱
۲-۳- منظر پساصنعتی ؛ منظر فرهنگی؟ / ۲۴
۲-۳-۱- میراث صنعتی به مثابه هویت جمعی / ۲۴
۲-۳-۲- منظر فرهنگی؛ میراث فرهنگی / ۲۷
۲-۳-۳- میراث صنعتی؛ میراث فرهنگی / ۲۹
۲-۴- منافع و موانع توسعه مجدد / ۳۳
۲-۴-۱- منافع حاصل از توسعه مجدد / ۳۳
۲-۴-۲- موانع و محدودیت های توسعه مجدد / ۳۵
۲-۵- تکنیک های جدید / ۳۷
۲-۵-۱- زیست پالایی / ۳۸
۲-۵-۲- گیاه پالایی / ۳۸
۲-۶- رویکردهای معماری منظر در سایت های پساصنعتی / ۴۰
۲-۷- جمع بندی: سایت کوره های آجرپزی؛ میراث یا متروکه / ۴۵

فصل سوم: سایت کوره های آجرپزی منطقه ۱۹ تهران / ۴۷
۳-۱- معرفی کلان منطقه۱۹ تهران / ۴۸
۳-۱-۱- بررسی روند شکل گیری منطقه / ۴۹
۳-۱-۲- بررسی وضعیت کاربری موجود / ۵۴
۳-۱-۳- بررسی جمعیت و اقتصاد / ۵۸
۳-۱-۴- بررسی زیست محیطی / ۵۹
۳-۱-۵-بررسی شبکه معابر موجود / ۶۰
۳-۲- بررسی طرح های بالادست منطقه ۱۹ تهران / ۶۳
۳-۲-۱- طرح جامع ساماندهی شهر تهران (مصوب ۱۳۷۱) / ۶۳
۳-۲-۲- طرح تفصیلی منطقه ۱۹مصوب ۱۳۸۱ / ۶۴
۳-۲-۳- بیانیه چشم انداز منطقه ۱۹ تهران / ۶۵
۳-۳- جایگاه کوره های آجرپزی در وضع موجود و افق آینده منطقه ۱۹ / ۶۶
۳-۴- ماهیت کوره های آجرپزی / ۶۸
۳-۴-۱- علت پیدایش و شکل گیری / ۶۹
۳-۴-۲- تاریخچه / ۷۰
۳-۴-۳- نحوه عملکرد / ۷۱
۳-۴-۴ – تحلیل سازه و ساخت معماری / ۷۴
۳-۴-۵- شناخت گروه کارگران / ۷۸
۳-۵- ریخت شناسی و ژئو مورفولوژی سایت کوره های آجرپزی / ۷۹
۳-۶- زیبائی شناسی ( تأثیر بصری و روانی) عناصر سایت کوره های آجرپزی / ۸۰
۳-۷- چگونگی تاثیر سایت کوره های آجرپزی بر بستر پیرامون خود / ۸۳
۳-۷-۱- در هنگام تولید / ۸۳
۳-۷-۱-۱- تاثیرات زیست محیطی /۸۳
۳-۷-۱-۲- تاثیرات اجتماعی – فرهنگی / ۸۴
۳-۷-۱-۳- تاثیرات اقتصادی / ۸۵
۳-۷-۲- پس ازاتمام تولید / ۸۷
۳-۷-۲-۱- تاثیرات زیست محیطی / ۸۷
۳-۷-۲-۲- تاثیرات اجتماعی ـ فرهنگی / ۸۷
۳-۷-۲-۳- تاثیرات اقتصادی / ۸۸
۳-۸- جمع بندی: سایت کوره های آجرپزی منظری چندلایه / ۸۸
۳-۸-۱- لایه زیباشناسی / ۸۹
۳-۸-۲- لایه طبیعی / ۹۱
۳-۸-۳- لایه صنعتی – میراثی / ۹۲
۳-۸-۴- لایه اجتماعی – اقتصادی / ۹۴

فصل چهارم: سایت کوره های آجرپزی و منظر سازی زیباشناسانه / ۹۵
۴-۱- کیفیات نهفته در مناظر پساصنعتی / ۹۷
۴-۱-۱- میرایی هستی بخش / ۱۰۰
۴-۱-۲- رخدادگی طبیعت / ۱۰۴
۴-۱-۳- نوای سکوت / ۱۰۷
۴-۱-۴- آمیزش زمان / ۱۱۱
۴-۱-۵- غنای احساس / ۱۱۴
۴-۲- هنر حیات بخش / ۱۱۹
۴-۲-۱-هنر زمینی / ۱۲۳
۴-۲-۱-۲- حیات بخشی از دیدگاه هنرمندان هنرزمینی / ۱۲۳
۴-۲-۱-۳- اسپیرال جتی؛ اسمیستسون / ۱۲۶
-۲-۲- هنر اکولوژیکی / ۱۲۸
۴-۲-۲-۱- حیات بخشی از دیدگاه هنرمندان هنر اکولوژیکی / ۱۲۹
۴-۲-۲-۲- Terra nova: هرمان پریگان / ۱۳۰
۴-۳-نتایج و آموخته ها؛ لایه زیباشناسی در سایت کوره های آجرپزی / ۱۳۳

فصل پنجم: سایت کوره های آجرپزی و منظرسازی طبیعت مدار / ۱۴۰
۵-۱- دیدگاه اخلاق مداری در مورد احیاء مناظر پساصنعتی / ۱۴۱
۵-۱-۱- احیا؛ جعل طبیعت / ۱۴۲
۵-۱-۲- احیا؛ دروغ بزرگ / ۱۴۴
۵-۱-۳- احیا: فرآیند حیات بخش / ۱۴۶
۵-۱-۴- احیا پلی میان انسان و طبیعت / ۱۵۲
۵-۱-۵- احیای طبیعت؛ احیای انسان / ۱۵۴
۵-۲- احیا: جستجویی برای باغ / ۱۵۷
۵-۳- فرش کیلز: حیات منظر / ۱۶۳
۵-۴- نتایج و آموخته ها؛ لایه طبیعی در سایت کوره های آجرپزی / ۱۷۲

فصل ششم: سایت کوره های آجرپزی و منظرسازی صنعتی – میراثی / ۱۷۸
۶-۱- دیدگاه صنعتی – میراثی در مناظر پساصنعتی / ۱۷۹
۶-۲- حیات بخشی / ۱۸۲
۶-۲-۳- پارک دویسبورگ – نورد / ۱۸۵
۶-۲-۴- پارک دولاویله / ۱۹۶
۶-۳- نتایج و آموخته ها؛ لایه صنعتی – میراثی در سایت کوره های آجرپزی / ۲۰۳

فصل هفتم: حیات بخشی به سایت کوره های آجرپزی
۷-۱- چارچوب حیات بخشی به کوره های آجرپزی منطقه ۱۹تهران / ۲۰۸
۷-۱-۱- تدوین سیاست های طراحی سایت کوره های آجرپزی / ۲۱۰
۷-۱-۱-۱- اولویت بندی سیاست های طراحی سایت کوره های آجرپزی / ۲۱۵
۷-۱-۲- تدوین برنامه عملیاتی سایت / ۲۱۶
۷-۱-۲-۱- فهرست فضاهای پیشنهادی سایت / ۲۲۱
۷-۱-۲-۲- تحلیل سایت و جایگزینی فضاهای پیشنهادی / ۲۳۰
پلان کاربری های همجوار
پلان تحلیل دسترسی های موجود
موفولوژی سایت
پلان سلسله مراتب ارزشی عناصر سایت
پلان ساختار بندی سایت
پلان الگوی شبکه دسترسی پیشنهادی
پلان الگوی اکولوژیکی پیشنهادی
پلان جایگزینی فضاهای پیشنهادی

منابع و ماخذ

“دانلود فایل های پیوست مطلب”

—————————————————————————————–

Icon of منظر خاموش حیات بخشی به سایت کوره های آجرپزی منظر خاموش حیات بخشی به سایت کوره های آجرپزی (184.4 KB)

 &nbsp  &nbsp &nbspتعداد دانلود: 12

 &nbsp  &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۶

——————————————————————————————

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا