تاثیر تقدس منظر بر معماری و شکل گیری عناصر پیرامون آن

طرح مسئله: چگونه می شود که عمارت تابستانی پادشاه قاجاری در منظری خوش ترکیب، این چنین ساده و بی آلایش است؟ فرضیه: علاوه بر ویژگی های کالبدی منظر مانند شیب و...ویژگی های ذهنی منظر همچون تقدس، بر معماری تاثیر گذار است و معماری را تحت تسلط خود، فرم میدهد درختی چنار به تقدسی دیرینه که به روایت محلی در روز عاشورا از پای آن خون می جوشد و مردم به آن دخیل می بندند ،چشمه ای با مظاهری جوشان که می گویند از جای سم اسب ح ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا