منظر بومی

پژوهشي كه با عنوان "منظربومي" ارائه گرديد، در قالبي كيفي و به ‌منظور تعمق در ماهيت مسأله ‌اي خاص (شناخت انگاره‌ ها) و ارتقاء مفاهيم نظري آن بوده و داراي درون ‌مايه ‌اي از نوع ماهيت ‌شناسي است. اين پژوهش با آگاهي از وجود يك جدايي ميان نگرش ‌هاي محيطي و فرآيندهاي پويا در منظر شكل گرفته و به ‌دنبال برقراري پيوندي ميان "محيط" با فرآندهاي پويا و تغييرات مداوم آن مي‌باشد. بنابراين يكي از انگيزه‌ هاي نگارش اين پژو ...

ادامه نوشته

سخن سردبیر نشریه شماره ۳

و اين سيمرغ پرواز كند بي‌جنبش و بپرد بي‌پر و نزديك شود بي‌قطع اماكن صفير او خفتگان را بيدار كند و نشيمن او در كوه قاف است و همة نقش‌ها از اوست و او خود رنگ ندارد و در مشرق است آشيان او و مغرب از او خالي نيست. شهاب‌الدين سهروردي در شمارة نخست "منظر" گفتيم كه اهداف غايي آن، تعمق در ماهيت مسائلي خاص و ارتقاء مفاهيم نظري در حوزة دانش منظر است. لازمة چنين تعمقي فزوني ‌گرفتن متون معتبر و پژوهش ‌هاي درخور است. بي‌ ...

ادامه نوشته

سخن سردبیر نشریه شماره ۲

و اين سيمرغ پرواز كند بي‌ جنبش و بپرد بي ‌پر و نزديك شود بي ‌قطع اماكن صفير او خفتگان را بيدار كند و نشيمن او در كوه قاف است و همة نقش‌ها از اوست و او خود رنگ ندارد و در مشرق است آشيان او و مغرب از او خالي نيست. شهاب‌الدين سهروردي به‌ نام خداوند در شمارة  نخست "منظر" گفتيم كه اهداف غايي آن، تعمق در ماهيت مسائلي خاص و ارتقاء مفاهيم نظري در حوزة دانش منظر است. لازمة چنين تعمّقي فزوني‌ گرفتن متون معتبر و پژوهش ...

ادامه نوشته

منظر و محیط زیست

انسان، امروزه در حالي به هزارة سوم گام نهاده است كه جراحت ‌هاي دردناك آلودگي ‌هاي زيست‌ محيطي و تخريب منابع طبيعي هر لحظه بيش از پيش حيات و بقاي او را مورد تهديد قرار مي‌دهد. از اين ‌رو، مقابله با آثار مخرب فعاليت ‌هاي نامتوازن اقتصادي و صنعتي بر پيكرة محيط‌زيست و رفع و ترميم آنها از دغدغه‌ هاي مهم جامعة جهاني كنوني به‌شمار مي‌آيد. تهي ‌شدن منابع زميني، گسترش شكاف درآمدي بين فقرا و ثروتمندان جهان، جنگل ‌زدا ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا