آسمان در پس زمینه شهرهای کویری

مقاله حاضر نتیجه مشاهدات و دریافت های سفر به شهر سمنان و گذر از بخشی از کویر مرکزی ایران است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود تلاشی است در جهت توصیف خصوصیات آسمان شهرهای کویری مانند سمنان و آنچه منظر این شهرها را از دیگر مناطق متفاوت می سازد. در شهرهای کویری از جمله سمنان، آسمان از نظر رنگ، خط آسمان، دورنمای شهری و حتی از منظر خانه های کویری دارای خصوصیات قابل توجهی است. مجموعه ی این خصوصیات منظر آسم ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا