روح فضای جمعی

چکیده یکی از جنبه های موفقیت یک فضای جمعی پایداری آن است.این که یک فضا بتواند طی نسل های گوناگون و در گذر سالیان دراز همواره پا برجا و استوار بماند از نمودهای پایداری آن فضاست.به ویژه فضاهای جمعی که حاصل تعامل انسان ها می باشند.این فضاها برای زنده ماندن نیاز به عناصری دارند که می توان این عناصر را در دو گروه اصلی عناصر طبیعی- تاریخی و آیینی-مراسمی دسته بندی کرد.شاید بتوان گفت که عنصر آیینی-مراسمی نقش بسیار ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا