درباره ما

صاحب امتیاز : 
پژوهشکده نظر، مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی 

مدیر مسئول : 
مهدی فاطمی

شورای سیاست گذاری: 
عطیه غفوری (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه شهیدبهشتی)
پرستو عشرتی (انجمن‌ علمی معماری منظر دانشگاه تهران)
مهدی فاطمی (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تربیت‌مدرس)
محمدرضا مهربانی گلزار (انجمن‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران)

شورای سردبیری: 
مریم دبیری (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه شهیدبهشتی)
آیدا آل هاشمی (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران)
هدا کاملی (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تربیت‌مدرس)
آیلار کلوی (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تربیت‌مدرس)
شهرزاد خادمی (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران)
مرتضی ادیب (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه شهیدبهشتی)

مدیر مسئول قبلی:
محمود تیموری (پژوهشکده نظر)
عطیه غفوری (انجمن علمی معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی)

مدیر سایت:
مهدی فاطمی

اعضای قبلی شورای سردبیری:
محمدرضا مهربانی گلزار (انجمن‌ علمی معماری منظر دانشگاه تهران)
حسام دادخواه (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران)
سعید اکبری (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه شهیدبهشتی)
رضا عبادی (انجمن‌ علمی معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس)
بهزاد وثیق (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تربیت‌مدرس)
عطیه غفوری (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه شهیدبهشتی)
مهدی فاطمی (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تربیت‌مدرس)
پرستو عشرتی (انجمن‌ علمی معماری منظر دانشگاه تهران)
پژمان رئیسیان پروری (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران)
مرحوم نعمت الله شجاعی (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه شهیدبهشتی)
مونا مسعود لواسانی (انجمن ‌علمی معماری منظر دانشگاه تهران)

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team