نقش و جایگاه رود در منظر شهری Reviewed by Momizat on . Rating:

نقش و جایگاه رود در منظر شهری

نویسنده: مرتضی رهبر

چکیده
رشد روزافزون شهرها در دهه های اخیر باعث ایجاد کلانشهرهایی در اقصی نقاط جهان شده است. با توجه به جمعیت میلیونی این شهرها و توقعات ساکنین آنها از فضای باز شهری، شاهد تحولی در عرصهْ منظر شهری هستیم. نگاهی که دیگر مبتنی بر اصول و نهضت های گذشته نیست و نگرشی جدید به فضاهای باز شهری را دارد. یکی از نقاط عطف توجه، در این ادبیات نوین، عناصر طبیعی شهرها و از جمله رودهای شهری می باشند. فصل اول این رساله در بیان طرح موضوع است. در فصل دوم نقش و جایگاه رود به عنوان یک عنصر طبیعی، در منظر شهری و ادبیات فضای باز شهری شفاف سازی شده است. در این راستا ابتدا جایگاه آن در فضاهای باز شهری تحلیل شده و سپس نوع رویکرد به این عنصر طبیعی در نهضت ها و مکاتب معاصر شهرسازی، اکولوژی و معماری منظر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم، رود از دیدگاه علوم مورفولوژی، مهندسی آب و قوانین مرتبط با آن تحلیل شده است. در فصل چهارم، به تجربیات بومی و بین المللی در ارتباط با برنامه ریزی و طراحی منظر رودها پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها بررسی شده است. در فصل پنجم رود دره کن در غالب بزرگترین رود شهری پهنه تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و اصول برنامه ریزی منظرگرا با توجه به مطالعات نظری و پایه، ارائه شده است و پیشنهادات طراحی برای بخشی از رود دره کن مطرح شده است. نهایتا در فصل ششم، جمع بندی و پیشنهاداتی در راستای مطالعات و برنامه‌ریزی به عمل آمده، تقدیم شده است.
هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش و جایگاه رود در فضاهای باز شهری و تاثیر آن در عرصه جدید منظر شهری می‌باشد. هدف دیگر این پژوهش، ارائه الگویی جهت برنامه ریزی کاربردی رودها در فضای شهری می‌باشد. مهم ترین نتایج این تحقیق به شرح زیر می باشند:

  • رود ها در ساختار اصلی شبکه سبز روان شهری نقش مهمی دارند
  • رود ها به عنوان نقاط عطف و عناصر نمادین در طرح های شهرسازی معاصر تلقی می‌شوند.
  • رود ها در ایجاد اتصالات اکولوژیک و قوام بخشی چرخه اکوسیستم شهری تاثیر گذارند.

 کلیدواژه ‌ها: منظرشهری رود، شبکه سبز روان شهری، روددره کن، رودهای شهری، فضاهای باز شهری

 فهرست عناوین

عنوان صفحه
فصل اول:  کلیات طرح موضوع ۱
۱-۱   مقدمه ۲
۱-۲    پیشینه موضوع ۴
۱-۳    تعریف مسئله و اهمیت آن ۴
۱-۴    سئوالات تحقیق ۶
۱-۵    اهداف تحقیق ۶
۱-۶    روش تحقیق ۷
۱-۷    روش تحلیل ۷
فصل دوم: کنگاشی در مفاهیم نظری ۹
۲-۱    مقدمه ۱۰
۲-۲    شناخت معماری منظر ۱۱
۲-۲-۱    تعاریف ۱۱
۲-۲-۱-۱    منظر ۱۱
۲-۲-۱-۲    چشم انداز ۱۱
۲-۲-۱-۳    فرق منظر و چشم انداز ۱۲
۲-۲-۲    شناخت تاریخی منظر ۱۲
۲-۲-۳    شناخت نظری منظر ۱۴
۲-۲-۴    طراحی منظر ۱۶
۲-۲-۵    معماری منظر ۱۷
۲-۲-۵-۱    حوزه های فعالیت رشته معماری منظر ۱۸
۲-۲-۵-۲    اهداف رشته معماری منظر ۱۳
۲-۲-۶    جمع بندی ۲۱
۲-۳    منظر شهری ۲۲
۲-۳-۱    سیمای شهر ۲۲
۲-۳-۲    مفهوم منظر شهری ۲۳
۲-۳-۳    مولفه های تاثیرگذار در منظر شهری ۲۶
۲-۳-۳-۱    ابعاد عینی منظر ۲۶
۲-۳-۳-۲    ابعاد ذهنی منظر ۲۸
۲-۳-۳-۳    ابعاد ادراکی و خاطره ای منظر ۲۹
۲-۳-۴    زمینه های منظر شهری ۳۱
۲-۳-۴-۱    بستر محیطی منظر ۳۲
۲-۳-۴-۲    بستر فرهنگی منظر ۳۲
۲-۳-۴-۳    بستر تاریخی منظر ۳۴
۲-۳-۵    جمع بندی ۳۵
۲-۴    جایگاه رودها در فضاهای باز شهری ۳۶
۲-۴-۱    تعریف فضا های باز شهری ۳۶
۲-۴-۱-۱    فضاهای بالفعل و بالقوه شهری ۴۰
۲-۴-۱-۲    فضاهای باز عمومی و خصوصی ۴۲
۲-۴-۲    مقیاس فضا های باز شهری ۴۴
۲-۴-۳    طبقه بندی فضاهای باز شهری ۴۴
۲-۴-۴    ارزش و اهمیت فضاهای باز شهری ۴۶
۲-۴-۵    تحلیلی بر جایگاه رود در فضاهای باز شهری ۴۷
۲-۵    اهمیت رودها در نهضت‌های معاصر شهرسازی ۵۰
۲-۵-۱    نهضت پارک سازی ۵۰
۲-۵-۲    نهضت زیباسازی شهری ۵۵
۲-۵-۳    نهضت باغشهر و نوشهر ۶۳
۲-۵-۴    مکتب مدرن ۶۹
۲-۵-۵    نهضت مگافرم ۷۴
۲-۵-۶    نهضت نمادگرائی و نشانه شناسی ۷۹
۲-۵-۷   تحلیلی بر جایگاه رود در نهضت های شهرسازی ۸۱
۲-۶    نقش رودها در نظام اکولوژیک شهرها ۸۴
۲-۶-۱    علم اکولوژی ۸۴
۲-۶-۲    اکولوژی انسانی ۸۶
۲-۶-۳    اکولوژی منظر ۸۷
۲-۶-۳-۱    ساختار منظر( الگوها) ۸۸
۲-۶-۳-۲    فرآیندهای منظر ۹۰
۲-۶-۳-۳    تغییرات منظر ۹۰
۲-۶-۳-۴    مقیاس ۹۱
۲-۶-۴    بینش اکولوژیکی ۹۲
۲-۶-۵    باز زنده سازی اکولوژیکی ۹۳
۲-۷     نقش و جایگاه رودها در ادبیات و طرح‌های معماری منظر ۹۷
۲-۷-۱    جایگاه رود در ادبیات مسیرهای سبز ۹۷
۲-۷-۲    تاریخچه جنبش مسیرهای سبز ۹۸
۲-۷-۲-۱    دوره اول: سال های ۱۹۰۰ – ۱۸۶۷  میلادی ۹۹
۲-۷-۲-۲    دوره دوم: سال های  ۱۹۴۰- ۱۹۰۰  میلادی ۱۰۱
۲-۷-۲-۳    دوره سوم: سال های ۱۹۷۰ – ۱۹۶۰ میلادی ۱۰۱
۲-۷-۳    تئوری‌های موجود در باب سبزراه‌ها ۱۰۳
۲-۷-۳-۱    بعد عملکرد اقتصادی ۱۰۵
۲-۷-۳-۲    بعد عملکرد سیاسی ۱۰۵
۲-۷-۴    سیر تحول مسیرهای سبز ۱۰۵
۲-۸    جمع‌بندی ۱۱۰
فصل سوم: نگرشی بر اصول پایه رودها ۱۱۱
۳-۱    مقدمه ۱۱۲
۳-۲    مرفولوژی رودخانه ۱۱۳
۳-۲-۱    شرح مقدماتی ۱۱۳
۳-۲-۲    زمین شناسی بستر رودها ۱۱۳
۳-۲-۳    هندسه مسیر رودها ۱۱۴
۳-۲-۴    تحلیل پروفیل طولی رودها ۱۱۵
۳-۲-۴-۱    حوزه اول: سرچشمه ۱۱۶
۳-۲-۴-۲    حوزه دوم:  انتقال ۱۱۷
۳-۲-۴-۳    حوزه سوم: رسوب گذاری ۱۱۷
۳-۳    مهندسی رودخانه ۱۲۰
۳-۳-۱    شرح مقدماتی ۱۲۱
۳-۳-۲   روش های کنترل سیلاب ۱۲۲
۳-۳-۳     فرسایش بستر رودخانه ها ۱۲۳
۳-۳-۴    فرسایش دیواره رودخانه ها ۱۲۴
۳-۳-۵    انواع فرسایش ۱۲۴
۳-۳-۶    راه حل های جلوگیری از فرسایش دیواره ها ۱۲۵
۳-۳-۶-۱    تثبیت سواحل ۱۲۵
۳-۳-۶-۲    کانالیزه کردن رودخانه ۱۲۷
۳-۴    مقررات ملی در ارتباط با رودخانه‌ها ۱۲۹
۳-۴-۱    آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها, انهار, مسیلها, مردابها,برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ,‌ آبیاری و زهکشی ۱۲۹
۳-۴-۲    کاربری­های مجاز اراضی بستر و حریم رودخانه ۱۳۵
۳-۵  جمع بندی ۱۳۷
فصل چهارم: تجربیات بومی وبین‌المللی ۱۳۸
۴-۱    مقدمه ۱۳۹
۴-۲    تجربیات بومی ۱۴۰
۴-۲-۱    شبکه مادی های اصفهان ۱۴۰
۴-۲-۱-۱    اصفهان و زاینده رود در بستر تاریخ ۱۴۰
۴-۲-۱-۲    مادی­ها در دوران صفویه ۱۴۴
۴-۲-۲    پروژه ساماندهی رود دره فرحزاد تهران ۱۴۸
۴-۲-۲-۱    موقعیت پروژه ۱۴۸
۴-۲-۲-۲    ارزیابی پروژه ۱۴۸
۴-۲-۳    پروژه ساماندهی رود دره ولنجک تهران ۱۵۴
۴-۲-۳-۱   موقعیت پروژه ۱۵۴
۴-۲-۳-۲    ارزیابی پروژه ۱۵۵
۴-۳    تجربیات بین المللی ۱۵۸
۴-۳-۱    پروژه رودخانه چئون گاچئون سئول در کشور کره جنوبی ۱۵۸
۴-۳-۱-۱    تاریخچه پروژه ۱۵۸
۴-۳-۱-۲    احیای رودخانه ۱۶۱
۴-۳-۱-۳    پوشش گیاهی ۱۶۲
۴-۳-۱-۴    نکات ویژه پروژه ۱۶۷
۴-۳-۲    پروژه پارک رودکناری گوادالوپ سن خوزه در کشور آمریکا ۱۶۸
۴-۳-۲-۱    موقعیت جغرافیایی ۱۶۸
۴-۳-۲-۲    نحوه طراحی پروژه ۱۶۸
۴-۳-۲-۳    سیاست های کلی پروژه ۱۷۰
۴-۳-۲-۴    اهداف کلی پروژه ۱۷۲
۴-۳-۲-۵    برنامه فیزیکی ۱۷۴
۴-۳-۲-۶    نکات ویژه پروژه ۱۷۷
۴-۴    جمع بندی ۱۷۸
   
فصل پنجم:  مطالعه موردی: شناخت و برنامه‌ریزی رود دره کن در تهران ۱۷۹
۵-۱    مقدمه ۱۸۰
۵-۲    اصول برنامه ریزی منظر ۱۸۱
۵-۳    برنامه ریزی منطقه ای رود دره‌های تهران ۱۸۲
۵-۳-۱    نقش و جایگاه رود دره های تهران در طرح جامع جدید شهر تهران ۱۸۵
۵-۴    برنامه‌ریزی شهری روددره کن ۱۸۷
۵-۵    شناخت وضع موجود رودخانه کن ۱۸۹
۵-۵-۱    موقعیت کلی رودخانه کن ۱۸۹
۵-۵-۲    ویژگیهای مصنوعی ۱۹۰
۵-۵-۲-۱    راههای ارتباطی  ­ ۱۹۰
۵-۵-۲-۲    شهرکهای موجود همجوار ۱۹۲
۵-۵-۲-۳    کاربریهای موجود همجوار ۱۹۲
۵-۵-۲-۴    ارزش اجتماعی و اقتصادی ۱۹۵
۵-۵-۳    ویژگیهای طبیعی ۱۹۶
۵-۵-۳-۱    شرایط اقلیمی ۱۹۶
۵-۵-۳-۱-۱    دما ۱۹۶
۵-۵-۳-۱-۲    میزان بارش ۱۹۷
۵-۵-۳-۱-۳    روزهای بارانی ۱۹۸
۵-۵-۳-۱-۴    رطوبت نسبی ۱۹۸
۵-۵-۳-۱-۵    باد ۱۹۸
۵-۵-۳-۱-۶    روزهای یخبندان ۱۹۹
۵-۵-۳-۱-۷    ساعات آفتابی ۲۰۰
۵-۵-۳-۲    آب ۲۰۰
۵-۵-۳-۲-۱    حوضه آبریز رودخانه کن ۲۰۰
۵-۵-۳-۲-۲    ویژگیهای هیدرولوژی ۲۰۱
۵-۵-۳-۳    ویژگیهای پوشش گیاهی ۲۰۱
۵-۵-۳-۴    ویژگیهای زمین­شناسی و خاک شناسی ۲۰۲
۵-۵-۳-۵    ویژگی‌های موفولوژیک روددره کن در تهران ۲۰۲
۵-۵-۳-۶    ویژگیهای بصری ۲۰۷
۵-۵-۴    تحلیلی منظرگرا از رود دره کن ۲۰۸
۵-۵-۴-۱    امکانات بالقوه ۲۰۸
۵-۵-۴-۲    محدودیت­ها ۲۱۰
۵-۵-۴-۳    منطقه ۱: حوزه طبیعت گرا ۲۱۵
۵-۵-۴-۴    منطقه ۲: حوزه شهری ۲۱۷
۵-۵-۴-۵    منطقه ۳: حوزه تفریحی و ورزشی ۲۱۹
۵-۵-۴-۶    منطقه ۴: حوزه صنعتی و کشاورزی ۲۲۱
۵-۶    سیاست های برنامه‌ریزی منظر در رود دره کن ۲۲۳
۵-۷    برنامه‌ریزی محلی روددره کن و پیشنهادات طراحی ۲۲۴
۵-۸    جمع بندی ۲۳۱
فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات ۲۳۲
منابع و مآخذ ۲۳۹
پیوست‌ها ۲۴۶

“دانلود فایل های پیوست مطلب”

—————————————————————————————–

Icon of نقش و جايگاه رود در منظر شهري - مطالعه موردي  رود دره كن در تهران نقش و جايگاه رود در منظر شهري – مطالعه موردي رود دره كن در تهران (360.1 KB)

 &nbsp  &nbsp &nbspتعداد دانلود: 32

 &nbsp  &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

——————————————————————————————

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا