باغ آینه (با الهام از منطق الطیر عطار نیشابوری) Reviewed by Momizat on . Rating:

باغ آینه (با الهام از منطق الطیر عطار نیشابوری)

نویسنده: روناک حسینی

 چکیده:
باغ آینه سعی کرده با الهام از منطق الطیر مجموعه ای بنــا کند که فرم و فضای آن وسوسه تفکر در چیستی و چرایی آن را در بیننده به حرکت درآورد، چرا که باغ در طول تاریخ خلوت پاکی بود برای تفکر و باغ آینه با راز و رمزهایش میخواهد آینه ای باشد در برابر آینه دل، که آینه در آینه ابدیتی بنا میکند، هم از این رو بود که این مجموعه باغ آینه نام گرفت.
باغ آینه تداعی سلوک مرغان عطار است، از سردرب ورودی اش در ابتدای راه که نمایی ست از در کشش افتادن مرغان، تا بارگاه سیمرغ در بالاترین نقطه که نمادی ست از وحدت وجود. باغ آینه سرشار از حرکت است یا نمادهایی که حرکت را القاء میکند. پیمودن راه از یک وادی به وادی دیگر ویا در هر وادی رسیدن از کثرت به وحدت. باغ آینه خواسته تا با استفاده از نمادها ، اسطورهها و آنچه در ذهن انسانها نقشی کهن دارد و با کنار هم قرار دادن آنها معنا به معماری اش دهد و با استفاده از هندسه و راز اعداد، فضایی تفکر برانگیز را ایجاد کند.
کاربری هر وادی در باغ آینه متناسب با حال وهوای آن در منطق الطیـر انتخاب شده که این صورت ظاهر طراحی هر وادی ست و با الهام از معنایی که از منطق الطیر درک شده به کمک نمادها و اسطوره ها فضایی طراحی شده که معنای مستتر را القاء نماید و این صورت معنایی آن است.  کشف لایه های درونی و بیرون کشیدن آن از دل شعر  و کنکاش در راه بیان هنری زبان شعر از راه معماری عصاره آن چیزی است که این رساله در پی آن بوده است.

 فهرست:
مقدمه
فصل اول: چارچوب پژوهش طرح
طرح موضوع ، ضرورت ها و اهداف
روش پژوهش

فصل دوم: باغ آینه، مفاهیم و نظریه
مفهوم باغ آینــــه
نسبت مفاهیم مرتبط، مستتر و مستقر در باغ آینه
باغ آینه و ارتباط آن با انسان ، جهان و خدا و نقش عشق به عنوان عامل وصل
جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم: بـــــاغ آینــــه و الگوها
فلسفه وجودی باغ و معنای باطنی آن نزد اقوام مختلف
باغ های باستانی
سیر تحول باغ سازی در جهان
سیر تحول باغ سازی در ایران
نظام نمادین باغ ها
جمع بندی و نتیجه گیری

فصل چهارم: نسبت باغ آینه با منظومه منطق الطیر
مختصری درباره عطار و آثار او
تاثیــر آثار عطار
سمبولیسم در شعر عطار
عطار و منطق الطیر
نظم روایی منطق الطیر
نظم عرفانی منطق الطیر
نظم نمادین منطق الطیر
منطق الطیر و دیگران

فصل پنجم: باغ آینه و محیط مورد برنامه ریزی
موقعیت فضا و دلایل انتخاب سایت
وسعت و فرم فضا
شرایط محیطی حاکم بر فضا (ویژگی‌های اقلیمی)
نظام کالبدی فضا
نظام برخورد طرح شهری با فضا

بخش دوم: طراحی
مقدمه:

فصل اول: فلسفه برخورد با فضا
مبانی فلسفی و نظری کلی طرح
تدوین اهداف ( کلی و عملیاتی )
تدوین اصول و معیارهای حاکم بر طراحی
تدوین امکانات و محدودیت ها

فصل دوم: الگوها و نظام طراحی سایت
تدوین الگوی برنامه ریزی فیزیکی طرح
تدوین الگوهای طراحی سایت
ارائه گزینه ها و ارزیابی آنها
انتخاب گزینه بهینه

فصل سوم: نظام طراحی هفت شهر عشق در باغ آینه
سیر سؤال به جواب برای رسیدن به کلیات طراحی باغ آینه
روش طراحی هفت وادی

 • ورودی باغ آینه
 • وادی طلب
  • توصیف وادی طلب از زبان عطار
  • مبانی فلسفی و نظری وادی طلب در باغ آینه
  • نظام طراحی وادی طلب در باغ آینه
  • طرح پیشنهادی وادی طلب در باغ آینه
 • وادی عشق
  • توصیف وادی عشق از زبان عطار
  • مبانی فلسفی و نظری وادی عشق در باغ آینه
  • نظام طراحی وادی عشق در باغ آینه
  • طرح پیشنهادی وادی عشق در باغ آینه
 • وادی معرفت
  • توصیف وادی معرفت از زبان عطار۰
  • مبانی فلسفی و نظری وادی معرفت در باغ آینه
  • نظام طراحی وادی معرفت در باغ آینه
  • طرح پیشنهادی وادی معرفت در باغ آینه
 • وادی استغنا
  • توصیف وادی استغنا از زبان عطار
  • مبانی فلسفی و نظری وادی استغنا در باغ آینه
  • نظام طراحی وادی استغنا در باغ آینه
  • طرح پیشنهادی وادی استغنا در باغ آینه
 • وادی توحید
  • توصیف وادی توحید از زبان عطار
  • مبانی فلسفی و نظری وادی توحید در باغ آینه
  • نظام طراحی وادی توحید در باغ آینه
  • طرح پیشنهادی وادی توحید در باغ آینه
 • وادی حیرت
  • توصیف وادی حیرت از زبان عطار
  • مبانی فلسفی و نظری وادی حیرت در باغ آینه
  • نظام طراحی وادی حیرت در باغ آینه
  • طرح پیشنهادی وادی حیرت در باغ آینه
 • وادی فقر و فنا
  • توصیف وادی فقر و فنا از زبان عطار
  • مبانی فلسفی و نظری وادی فقر و فنا در باغ آینه
  • نظام طراحی وادی فقر و فنا در باغ آینه
  • طرح پیشنهادی وادی فقر و فنا در باغ آینه

فصل چهارم: نقشه ها

بخش سوم: ضمائم
پیوست ۱
منابع و مآخذ

 01

 02

 03

04

“دانلود فایل های پیوست مطلب”

—————————————————————————————–

Icon of باغ آینه (با الهام از منطق الطیر عطار نیشابوری) باغ آینه (با الهام از منطق الطیر عطار نیشابوری) (229.0 KB)

 &nbsp  &nbsp &nbspتعداد دانلود: 39

 &nbsp  &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

——————————————————————————————

دیدگاه (7)

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا